กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมุง เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E62/2559)