กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 5 ตำบลสมอแข เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (E7/2560)