กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวง อบจ.พล. 3022 บ้านท่ามะขาม - บ้านสามเรือน อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (E 10/2560)