กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 13 ตำบลพรหมพิราม เชื่อมต่อ ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ E 8/2560 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์