กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง เชื่อมต่อ ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (E 19/2560)