กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-place Recycling) สายบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E 17/2560)