กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวง อบจ.พล. 4005 บ้านดินทอง หมู่ที่ 3 - บ้านดงพลวง หมู่ที่ 7 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (E 9/2560)