กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวง อบจ.พล.3001 บ้านดงข่อย-บ้านบางสะพาน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E 25/2560)