กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวง อบจ. 3025 บ้านนามขาม - บ้านปากพาน อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E 26/2560)