กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวังตาบัว ตำบลโคกสลุด เชื่อมต่อตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (E 32/2560)