กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 5 บ้านนาม่วง ตำบลท่าสะแก เชื่อมต่อ ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ E 37/2560 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์