กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาไฮตาก หมู่ที่ 14 บ้านเพิ่มนคร ตำบลเนินเพิ่ม เชื่อมต่อ ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (E 42/2560)