กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหมู่ที่ 1 บ้านวังส้มซ่า ตำบลท่าโพธิ์ เชื่อมต่อ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ E 41/2560