กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7 ตำบลท่าทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เลชที่ E 45/2560