ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์เครื่องจักรกล ตำบลวังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์เครื่องจักรกล ตำบลวังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 17/2565
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 17 มิถุนายน 2565 - 24 มิถุนายน 2565
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 27 มิถุนายน 2565
  • ราคากลาง: 1,579,219.42.-บาท