ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองปรือ ต.บ้านกลาง อ.วังทอง เชื่อมต่อ บ้านแก่งบัวคำ ต.สวนเมี่ยง - อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองปรือ ต.บ้านกลาง อ.วังทอง เชื่อมต่อ บ้านแก่งบัวคำ ต.สวนเมี่ยง - อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 29/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 25 กุมภาพันธ์ 2563 - 11 มีนาคม 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 4,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 12 มีนาคม 2563
  • ราคากลาง: 8,157,301.15 บาท