ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเริ่มต้นจากสี่แยกบ้านวังมะด่านถึงสะพานสลิงข้ามแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 9 ต.วงฆ้อง เชื่อมต่อ ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเริ่มต้นจากสี่แยกบ้านวังมะด่านถึงสะพานสลิงข้ามแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 9 ต.วงฆ้อง เชื่อมต่อ ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 31/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 27 กุมภาพันธ์ 2563 - 10 มีนาคม 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 11 มีนาคม 2563
  • ราคากลาง: 1,330,600.31 บาท