ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 11/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 5 มีนาคม 2563 - 13 มีนาคม 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 16 มีนาคม 2563
  • ราคากลาง: 1,980,000.- บาท