ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายน้ำภาคน้อย หมู่ที่ 7 ต.ป่าแดง เชื่อมต่อ บ้านนาเปอะ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายน้ำภาคน้อย หมู่ที่ 7 ต.ป่าแดง เชื่อมต่อ บ้านนาเปอะ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 43/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 10 มีนาคม 2563 - 18 มีนาคม 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 19 มีนาคม 2563
  • ราคากลาง: 2,014,740.12 บาท