ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ซอย 4 หมู่ที่ 6 ต.วัดพริก เชื่อมต่อ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ซอย 4 หมู่ที่ 6 ต.วัดพริก เชื่อมต่อ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 56/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 18 มีนาคม 2563 - 25 มีนาคม 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 26 มีนาคม 2563
  • ราคากลาง: 2,029,127.29 บาท