ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านท่าโก - วังอิทก หมู่ที่ 3 บ้านท่าโก ต.บางระกำ เชื่อมต่อ ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านท่าโก - วังอิทก หมู่ที่ 3 บ้านท่าโก ต.บางระกำ เชื่อมต่อ ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 55/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 18 มีนาคม 2563 - 25 มีนาคม 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 26 มีนาคม 2563
  • ราคากลาง: 1,382,749.17 บาท