ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 1 หน้าวัดแสงมุขอรโณทัย ต.บ้านป่า อ.เมืองฯ เชื่อมต่อ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 1 หน้าวัดแสงมุขอรโณทัย ต.บ้านป่า อ.เมืองฯ เชื่อมต่อ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 59/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 20 มีนาคม 2563 - 25 มีนาคม 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 26 มีนาคม 2563
  • ราคากลาง: 1,000,000.00 บาท