ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 4/12 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 4/12 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 58/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 20 มีนาคม 2563 - 25 มีนาคม 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 26 มีนาคม 2563
  • ราคากลาง: 1,289,000.00 บาท