ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)