ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 2 บ้านท่าปากห้วย - หมู่ที่ 8 บ้านขอนเบน ต.วัดโบสถ์ เชื่อมต่อ ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 2 บ้านท่าปากห้วย - หมู่ที่ 8 บ้านขอนเบน ต.วัดโบสถ์ เชื่อมต่อ ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 65/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 25 มีนาคม 2563 - 31 มีนาคม 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 1 เมษายน 2563
  • ราคากลาง: 878,253.29 บาท