ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 6 ต.ชัยนาม เชื่อมต่อ หมู่ 10 บ้านเขาหนองกบ ตำบลดินทอง เชื่อมต่อ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 6 ต.ชัยนาม เชื่อมต่อ หมู่ 10 บ้านเขาหนองกบ ตำบลดินทอง เชื่อมต่อ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 66/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 26 มีนาคม 2563 - 1 เมษายน 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 4,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 2 เมษายน 2563
  • ราคากลาง: 5,351,457.64 บาท