ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สาย หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ต.หอกลอง เชื่อมต่อ ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สาย หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ต.หอกลอง เชื่อมต่อ ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 67/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 30 มีนาคม 2563 - 3 เมษายน 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 7 เมษายน 2563
  • ราคากลาง: 2,014,647.98 บาท