ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 14/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 3 เมษายน 2563 - 13 เมษายน 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 14 เมษายน 2563
  • ราคากลาง: 1,375,000.00 บาท