ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 4/2562
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 10 มกราคม 2562 - 18 มกราคม 2562
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 300.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 21 มกราคม 2562
  • ราคากลาง: 2,370,750.- บาท