ประกวดราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจัดทำโครงการค่าขุดลอกบึงละมุ หมู่ที่ 9 ต.มะขามสูง อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)