ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบสายทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ต.ท่าตาล เชื่อมต่อ ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบสายทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ต.ท่าตาล เชื่อมต่อ ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 33/2562
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 11 กุมภาพันธ์ 2562 - 20 กุมภาพันธ์ 2562
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 21 กุมภาพันธ์ 2562
  • ราคากลาง: 3,998,550.87 บาท