ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล.หมู่ที่ 10 บ้านวังไม้แก่น ตำบลวังวน เชื่อมต่อ บ้านบึงธรรมโรง ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)