ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สาย พล.ถ.95-021 หมู่ที่ 13 บ้านบึงคล้าย ต.ศรีภิรมย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต.วังวน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)