ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 6 ต.ดงประคำ เชื่อมต่อ ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก (650/22) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)