ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกอ่สร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 1 หน้าวัดแสงมุขอรุโณทัย ต.บ้านป่า อ.เมืองฯ เชื่อมต่อ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)