สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 94 รายการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 94 รายการ
  • เลขที่เอกสาร: 6/2560
  • วันที่ขายแบบ: 17 ก.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 300.-บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 17 ก.ค. 2560 - 1 ส.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 2 ส.ค. 2560
  • ราคากลาง: -