สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 6 บ้านเนินมะเกลือ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 บ้านท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 6 บ้านเนินมะเกลือ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 บ้านท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: 67/2560
  • วันที่ขายแบบ: 18 ก.ค. 2560 - 4 ส.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 900.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 18 ก.ค. 2560 - 7 ส.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 8 ส.ค. 2560
  • ราคากลาง: 1,180,000.- บาท