อบจ.พิษณุโลก รับมอบเกียรติบัตรร่วมเป็น “เครือข่ายกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน”

วันพุธ, 22 มิถุนายน 2565
อ่าน 25 ครั้ง
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่านการอบรม “เครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมในสังคม” รุ่นที่ 3 ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประกอบด้วย นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก , นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน, นางสุวิมล เจริญพร ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และในโอกาสนี้ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบเกียรติบัตรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมเป็น “เครือข่ายกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” โครงการพัฒนาและขายเครือข่าย (ธรรมาภิบาล/เรื่องร้องเรียน) เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดี ภายในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก.