อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการฝึกอบรมทักษะด้านการเรียนรู้และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ “The Gateway to Global Citizenship English camp 2022” รุ่นที่ 3 ให้นักเรียนในสังกัด

วันจันทร์, 01 สิงหาคม 2565
อ่าน 41 ครั้ง

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายสุชาติ อินทับทิม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะด้านการเรียนรู้และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ “The Gateway to Global Citizenship English camp 2022” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวิโรจน์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับครูต่างชาติได้เป็นอย่างดีและนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษาวิชาการได้ โดยมีนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 100 คน และได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษคิงส์ตันเฮาส์มาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้.
------------------------------------------