อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพัฒนา "พิษณุโลกเมืองสะอาด" (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ที่พระราชวังจันทน์

วันพุธ, 03 สิงหาคม 2565
อ่าน 28 ครั้ง
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายชินนะ คชนิล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายภัทร ใจเอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพัฒนา "พิษณุโลกเมืองสะอาด" (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ภายใต้ยุทธการ “สร้างเมืองสวย สองแควสะอาดสดใส” และเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณศาลหลักเมืองเก่า ภายในเขตพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนพร้อมใจสวมชุดจิตอาสาพะราชทานและเสื้อสีเหลืองช่วยกันทำความสะอาด ตัดหญ้าและเก็บกวาดขยะมูลฝอยโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อให้เกิดความสะอาด เรียบร้อยและสวยงาม.