อบจ.พิษณุโลก ติดตามการดำเนินงานของ รพ.สต. ใน อ.บางระกำ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพิษณุโลก

วันศุกร์, 05 สิงหาคม 2565
อ่าน 22 ครั้ง
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลบางระกำ, รพ.สต.บึงกอก และ รพ.สต.หนองกุลา ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นกองทุนที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของ อบจ. อปท. สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข คนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือองค์กรอื่น เพื่อให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการไปมอบให้กับผู้ป่วยจำนวน 2 ราย ประกอบด้วย รายแรกคือ นายสมชาย แผ่นสุวรรณ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 202 หมู่ที่ 8 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากลื่นล้มจนศีรษะฟาดพื้นส่งผลให้ร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรงไม่สามารถเดินได้เป็นเวลากว่า 5 เดือน ส่วนรายที่สอง ด.ช.ณัฐภัทร ศักดี อายุ 5 ขวบ อยู่บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ ซึ่งประสบอุบัติเหตุขาด้านซ้ายหักจนไม่สามารถเดินได้เป็นเวลากว่า 2 เดือน ซึ่งผู้ป่วยทั้งสองรายไม่มีรถเข็นนั่งสำหรับช่วยเหลือตนเองหรืออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต จึงขอรับการสนับสนุนรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการจากทางโรงพยาบาลบางระกำ ตามโครงการธนาคารกายอุปกรณ์เพื่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและคนพิการทางการเคลื่อนไหว ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้ขอรับสนับสนุนเงินจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตเพิ่มมากขึ้น.