อบจ.พิษณุโลก ติดตามการดำเนินการขุดลอกคลองแก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวตำบลดงประคำ อ.พรหมพิราม

วันอังคาร, 31 มีนาคม 2563
อ่าน 57 ครั้ง
วันที่ 30 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในภารกิจแก้ไขปัญหาภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่บริเวณคลองลำเข่ง หมู่ 10 บ้านคลองอ้ายกาบ ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม พร้อมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น โดยกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการขุดลอกดินในคลองลำเข่ง เพื่อเตรียมการระบายน้ำจากคลองโปร่งนก ซึ่งถ้าฝายมะขามสูงปิดทางระบายน้ำบริเวณฝั่งมะขามสูงและดันน้ำขึ้นมาเพื่อเข้าคลองโปร่งนกถึงคลองลำเข่ง จะทำให้การขุดลอกดินในพื้นที่มีน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งนี้ เบื้องต้นได้ดำเนินการขุดดินลึก 1.5 เมตร กว้าง 2 เมตร ความยาว 1,200 เมตร ซึ่งขณะนี้พื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านคลองอ้ายกาบ ตำบลดงประคำ ได้ใช้น้ำประปาจากน้ำผิวดินและน้ำจากแหล่งน้ำบาดาลทำให้ยังไม่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค.