อบจ.พิษณุโลก จับมือตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย

วันพฤหัสบดี, 14 มิถุนายน 2561
อ่าน 59 ครั้ง
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสุวิมล ปราบศรีภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก นายเชาวลิต บุญก่อ นายวรชาติ ศุภกิจเจริญ และนายปกรณ์ หงษ์วิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางระกำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก โดยมี พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ปัจจุบันมีภัยอันตรายรูปแบบต่างๆ ที่เข้ามากระทบต่อการพัฒนาการดังกล่าวของเด็กหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม ยาเสพติด อบายมุข การพนัน สื่อโซเชียลที่ไม่เหมาะสมหรือหลอกลวงไปในทางไม่ดี หรือการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลที่เป็นความผิดกฎหมายโดยที่เด็กและเยาวชนไม่ทราบหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจถึงพิษของยาเสพติดและหันมาร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการต่อต้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน และเพื่อให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีมีทัศนคติยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักสามัคคี รักหมู่คณะ เคารพกฎหมาย มีระเบียบวินัย เคารพในสิทธิของผู้อื่น และมีคุณธรรมจริยธรรม มีความกตัญญูต่อบิดามารดา บุพการีและครอบครัว ตลอดจนเพื่อให้เยาวชนเป็นผู้เห็นประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะและให้เยาวชนได้รับรู้เกี่ยวกับวิชาที่เป็นประโยชน์ พร้อมกันนี้มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนโครงการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย โดยในการดำเนินโครงการฝึกอบรมครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, 6 ของโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ของโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา รวมทั้งสิ้น 393 คน เข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งมีการฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากว่า 370 รุ่น ตั้งแต่ปี 2519 หรือกว่า 40 ปี จนได้รับรางวัลโครงการดีเด่นแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2555 และมีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกและครูจากทั้งสองโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการร่วมเป็นครูพี่เลี้ยงให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ภายในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 สมาคมแม่บ้านตำรวจ คณะกรรมการติดตามการบริหารงานตำรวจ ผู้บริหารโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา และโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ ผู้กำกับการสถานีตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561