อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทและฟื้นฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก

วันพฤหัสบดี, 12 กรกฎาคม 2561
อ่าน 72 ครั้ง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง และนางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายพิชิต ขอผล หัวหน้าฝ่ายผังเมือง กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทและฟื้นฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องเรือนหยาดเพชร โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานในการประชุม และมี นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อชี้แจงกรอบแนวคิดและรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทและฟื้นฟูบึงราชนก พร้อมทั้งมีการเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อมูลไปจัดทำแผนแม่บทและฟื้นฟูบึงราชนกต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตลอดจนส่วนราชการจากส่วนกลาง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาภาคเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชาการอิสระ สถาบันการศึกษา คณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจ รวมทั้งสิ้น 100 คน จากนั้น นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมคณะได้ลงพื้นที่บึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาและรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์จากพื้นที่จริง โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางทองม้วน พันธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอสภาพปัญหาให้ทางคณะได้รับทราบ ทั้งนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้ สทนช. เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนพัฒนาและฟื้นฟูบึงราชนก ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4,865 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ คือ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก และตำบลวังพิกุล ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อทำการสำรวจและเก็บข้อมูลต่างๆ อาทิ สภาพภูมิประเทศ ประมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำท่า ประมาณตะกอน ทรัพยากรดิน ระบบนิเวศทางน้ำ และบนบก การใช้ประโยชน์พื้นที่ สภาพเศรษฐกิจและสังคม การท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดที่จำเป็นต่อการปรับปรุงฟื้นฟู รวมถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคอื่นๆ เพื่อนำมาผนวกกับการวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการน้ำ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้แผนแม่บทที่สามารถฟื้นฟูพัฒนาบึงราชนกได้อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย สทนช.จะดำเนินการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การฟื้นฟูบึงราชนกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืนด้วย.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 12 กรกฎาคม 2561