อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัยให้แก่นักเรียน อ.พรหมพิราม

วันศุกร์, 08 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน 98 ครั้ง
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย” ณ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.ปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม กล่าวให้การต้อนรับ ทั้งนี้ปัจจุบันอัคคีภัยเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเป็นอย่างมาก หากพิจารณาถึงสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยอาจมีสาเหตุสำคัญจากความประมาท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมถึงการขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อัคคีภัยให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ในเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย” ขึ้นเพื่อให้นักเรียนและเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้ รวมถึงเพื่อให้มีความรู้ ทักษะและความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อสร้างความมั่นใจและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ภายในโครงการดังกล่าวมีการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย ทฤษฎีการเกิดไฟ การฝึกปฏิบัติ รวมทั้งมีการสาธิตเทคนิคการดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 20 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 4,887 คน.