อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 ครบรอบปีที่ 65

วันจันทร์, 11 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน 94 ครั้ง
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลกที่ 2 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 ตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งปีนี้ครบรอบปีที่ 65 โดยมี นายกองเอก ชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อระลึกถึงคุณความดี ความเสียสละของผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ ทั้งในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนการปฏิบัติงานจัดระเบียบสังคม ตรวจสถานบริการ ฯลฯ ภายในงานมีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิต , มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี, การรับฟังสารของผู้บังคับบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน, การกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน, การสวนสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก อส. ที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติดี จำนวน 82 ทุน เป็นเงิน 125,000 บาท โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ, เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก องค์กรภาคเอกชนและผู้มีอุปการคุณ จำนวน 65 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93,500 บาท , ทุนการศึกษามูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระราชินูปถัมภ์ จำนวน 5 ทุน เป็นเงิน 11,500 บาท และทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จำนวน 12 ทุน เป็นเงิน 20,000 บาท โดยมีผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลกในสังกัดทั้ง 10 กองร้อย ร่วมงานจำนวน 184 นาย