อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อเตรียมพร้อมเผชิญเหตุ 24 ชั่วโมง

วันพุธ, 14 สิงหาคม 2562
อ่าน 62 ครั้ง

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ณ อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง โดยมี นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในพิธีมี นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล นางเวียงมาศ ธีระแนว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 (22) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 18 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการป้องกันอันตรายจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ดินโคลนถล่ม ภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตรายภัยจากคมนาคมขนส่งทั้งยามปกติ ขณะเกิดภัยหรือภัยสงบลงแล้ว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการ โดยเฉพาะปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในพื้นที่ตลอดจนการจัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตรายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การเติบโตของเมืองในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านนี้จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มีความพร้อมที่จะเผชิญเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในฐานะผู้พิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความยึดมั่นในอาชีพ มีปฏิภาณไหวพริบที่ดีและต้องตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่นโดยเฉพาะการปฏิบัติงานลักษณะทีมงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงานไว้เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้น เจ้าหน้าที่จะต้องมีความรู้และเกิดทักษะในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเกิดความปลอดภัยต่อตนเองและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและเกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตจังหวัดพิษณุโลก ภายในโครงการดังกล่าวมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 53 คน และได้รับเกียรติจาก นายบุญยิ่ง คุ้มสุพรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและคณะครูฝึกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้มีการฝึกปฏิบัติการวิ่งสายดับเพลิง การสวมข้อต่อ การส่งข้อต่อ การวิ่งแผนดับเพลิง และการฝึกปฏิบัติเทคนิคการดับเพลิงขั้นต้นจากเชื้อเพลิงประเภทไฟ A, B, การฝึกปฏิบัติบุคคลท่ามือเปล่า ระเบียบแถว การฝึกปฏิบัติเทคนิคการดับเพลิงในอาคารและการฝึกปฏิบัติการดับเพลิงขั้นสูงและเชื้อเพลิงที่เกิดจากของเหลว, การฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำและการฝึกปฏิบัติการค้นหาผู้ประสบภัยทางน้ำ.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2562