อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน “ดงประคำเกมส์” ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธ, 14 สิงหาคม 2562
อ่าน 58 ครั้ง

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอพรหมพิราม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน “ดงประคำเกมส์” ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนวัดเขาน้อย ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี นายเชิด จันทร์ศรีเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างความสมานฉันท์ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนของโรงเรียนในตำบลดงประคำ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนให้แสดงออกซึ่งความสามารถทางด้านกีฬาอย่างเต็มความสามารถ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่มั่วสุมกับสิ่งเสพติดทั้งหลายซึ่งสอดคล้องกับโครงการโรเรียนสีขาวสถานศึกษาปลอดยาเสพติดทั้งในโรงเรียนและชุมชน โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดท้องโพลง, โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว, โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม, โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม, โรงเรียนวัดเขาน้อย, โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา ทั้ง 6โรงเรียน อยู่ในเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และโรงเรียนดงประคำพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น ฟุตบอลชาย/หญิง 7 คน นักเรียนระดับชั้นอนุบาลช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3, วอลเล่ย์บอลชาย/หญิง นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา, เปตองชาย/หญิง นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ และระดับมัธยมศึกษา, ตะกร้อชาย/หญิง นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และการแข่งขันกรีฑานักเรียนระดับชั้นอนุบาลช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2562