อบจ.พิษณุโลก ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ” ประจำปี 2562 ที่บึงตะเคร็ง

วันพฤหัสบดี, 12 กันยายน 2562
อ่าน 95 ครั้ง
วันที่ 12 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ” ประจำปี 2562 ณ บึงตะเคร็ง หมู่ที่ 12 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ นางนิตยา ทักษิณ ประมงจังหวัดพิษณุโลก นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ นายกเทศมนตรีบางระกำเมืองใหม่ ร่วมเปิดงาน ทั้งนี้เนื่องด้วยวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้เป็น “วันประมงแห่งชาติ” โดยกรมประมงมอบหมายให้หน่วยงานกรมประมงในทุกจังหวัด ประสานกับองค์กร หน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นให้มีการบูรณาการของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การฟื้นฟูรักษา ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถเข้าใจ เข้าถึงและการนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนและงดจับสัตว์น้ำ โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีหน่วยงานกรมประมงจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) ร่วมกับอำเภอบางระกำ เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางระกำและพี่น้องประชาชนตำบลบางระกำ จากนั้นร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงบึงตะเคร็งจำนวน 300,000 ตัว ประกอบด้วย ปลายี่สกเทศ ,ปลาตะเพียนขาว , ปลาสร้อยขาว, ปลาหมอตาล และปลาดุกอุย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และเผยแพร่พันธุ์สัตว์น้ำเป็นการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งโปรตีนและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนต่อไป.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 12 กันยายน 2562