อบจ.พิษณุโลก รับมอบนโยบายแนวทางการบริหารราชการจาก ผวจ.พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันศุกร์, 04 ตุลาคม 2562
อ่าน 223 ครั้ง
วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายบุญเลิศ สอนเพ็ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบาย เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารราชการและการนำนโยบายของรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดฯ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง ภายในการประชุมครั้งนี้มี นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้าร่วมรับมอบนโยบาย 5 ด้าน ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบประมาณ ,การแก้ไขปัญหาความยากจน , การแก้ไขปัญหายาเสพติด, การพัฒนาด้านการศึกษา และการบริหารการจัดการขยะ ส่วนด้านการบริหารจัดการงบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ตั้งเป้าหมายเป็นที่ 1 ของประเทศ หลังจากในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพิษณุโลก ยกระดับในการเบิกจ่ายงบประมาณจนสามารถขึ้นมาอยู่ในลำดับต้นของประเทศ แต่ยังคงห่วงในปีงบประมาณปี 2563 โดยขอให้รักษามาตรฐานไม่ให้ต่ำกว่าเดิม พร้อมทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกสู่จังหวัด 4.0 ทุกส่วนราชการต้องมุ่งเน้น พัฒนาคน พัฒนาระบบงาน พัฒนาเมือง ตามนโยบายของรัฐบาล โดยขอความร่วมมือทุกส่วนราชการต้องร่วมขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมน่าอยู่ และเป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งภูมิภาคต่อไป.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 29 ตุลาคม 2562